Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

18/04/2020 704 Lượt xem

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

 

      Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:


1. Thời gian: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, cán bộ nhân viên Công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 (thời gian đã thông báo trước đây là trong tháng 04/2020). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.


2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.


3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2020 có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).


4. Nội dung Đại hội:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; mức lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).


5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.


6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Địa chỉ liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 35840905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 35840906. Số điện thoại di động: 0912946682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn


       Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

       Trân trọng thông báo./.

           

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                         (Đã ký)           

 

                                                                                                Đào Mạnh Kiên

 Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.


Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 NCT.pdf

Tag :


Liên kết ngoài